PSi Lexicon

Tag: Slovene

investigation

investigation preiskovánje The noun investigation is content-wise a successful performative in the sense of J. L. Austin’s work How To Do Things With Words, where he deals with performatives as special utterances with no truth-value and main function to perform a certain action. The verb to investigate has a structure of a perlocutionary act by producing meaning and providing answers in fields of cross-examination [criminal justice, […]

preiskovánje

preiskovánje investigation Samostalnik preiskovanje je vsebinsko gledano uspešno izveden performativ v kontekstu dela J. L. Austina Kako naredimo kaj z besedami, v katerem se ukvarja s performativi kot posebnim tipom izjavljanj, ki nimajo vrednostne komponente in glavna funkcija katerih je izvesti določeno akcijo. Glagol preiskovati ima strukturo perlokucijskega dejanja preko proizvajanja pomenov in odgovorov v polju navzkrižnega zasliševanja [kazensko pravo, medicina, novinarstvo, forenzična znanost, FBI in […]